fa +9821 22888258 Sat-Thu 09:00 - 17:00 Suite 11 #1, Ketabi Sq , Golnabi St , Shariati Ave Tehran, Iran
021-22888258 شنبه تا پنجشنبه 09:00 - 17:00 تهران، خیابان شریعتی، خیابان شهید گلنبی، میدان شهید احمدی روشن،شماره 1 enfa

جاذب

THF ماده فعال کننده واکنش پلیمریزاسیون است که در برخی از واکنشهای پلیمریزاسیون ناپیوسته استفاده می شود. این ماده در جریان حلال خوراک راکتور باقی می ماند و برای استفاه از حلال باید آن را حذف نمود. برای حذف THF در این پروژه از برج پرشده با سیلیکاژل استفاده شده است.
استایرن خام که ماده اولیه برخی مواد پلیمری است، ممکن است دارای ناخالصی های آب و TBC باشد که باعث مسمومیت عوامل پلیمریزاسیون در راکتور می گردد و بنابراین باید از جریان حذف شود. در این پروژه برای حذف مواد مذکور از برج پرشده با آلومینای فعال استفاده شده است.

موضوعتامین جاذب های سیلیکاژل و آلومینای فعال برای حذف ناخالصی از جریان حلال راکتورهای پلیمریزاسیون
محلایران/ عسلویه/ پتروشیمی جم
تامین کنندهصنایع انرژی بر دوران و Fluidel
کارفرماشرکت جندی شاپور
وضعیتدر حال اجرا